• DOLAR 32.438
  • EURO 34.489
  • ALTIN 2476.944
  • ...
PAKETLİ SU SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.


İçme Suyu Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1307060

 

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL KÜLTÜR VE S ANAT ÜRÜNLERİ Tİ C.A.Ş.
b) Adresi : MALTEPE MAHALLESI TOPKAPI KÜLTÜR PARKI OSMANLI EVLERI 34010 TOPKAPI ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124670700 - 2124670799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İçme Suyu Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8.640 Adet Polikarbon Damacana İçme Suyu (19 Litre) 8.652 Koli Bardak Su 3.840 Paket Pet Şişe Su (0,33 lt. Pet şişe su (12 'li) 420 Paket Pet Şişe (0,50 lt. Pet Şişe Su (12'li) 12 Ton Açık Kaynak Tanker Suyu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul içinde İdarenin belirleyeceği lokasyonlar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay süresince; ihtiyaca binaen sipariş verildikten sonra en geç 2 (iki) saat içerisinde peyderpey teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 15/01/2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 328. Sokak No: 49 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) Üretici firmanın Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatı belgesi, İstekliler üretici değil ise üretici firmayla yapılmış Yetkili Satıcılık Sözleşmesi ile üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatını
b) Araçların Doğal Kaynak Suyu Taşıma İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Üretici Firmanın TSE 266 Belgesi
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Üretici firmanın NSF Uluslararası Kalite Sertifikası Gıda ve su ürünlerinde hijyenik koşullarının sağlandığını gösteren belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü doğal kaynak suyu satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 #ilangovtr                         Basın No: ILN01943423