• DOLAR 32.504
  • EURO 34.783
  • ALTIN 2499.528
  • ...

İLAN

T.C. İSTANBUL 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/691 Esas
DAVALI - BORÇLU : MEHMET ÇAĞATAY ALTINLI
Davacılar Novi Medya Merkezi İletişim Ve Yayıncılık A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İstihkak davasının dava dilekçesinde özetle İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2021/31706 esas sayılı dosyasından 20/06/2022 tarihli hacizde haczedilen mahcuzların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek davanın kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi isteminde bulunmuş olup, davanın yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporunun sonuç kısmında:
"1- Ticari defter kayıtlarına göre;incelenen İstihkak iddia eden şirkete ait ticari defterlerin açılış ve kapanış onayının yapıldığı, usulüne uygun olarak tutulduğu ve sahibi lehine kanıt olabilme işlevine sahip olduğu, a) Davacı tarafından Al Servis Destek Hizmetleri A.Ş.'den kiralanmış olduğu ve kira faturalarına karşılık kira bedellerinin ödenmiş olduğu, b) Mahkemenizin 2022/638 Esas sayılı dosyada istihkak iddia edilen mahcuzlarla aynı olduğu, c) Tarafımdan yapılan bilirkişi incelemesinde haczedilen mahcuzlarla ilgili Al Servis Destek Hizmetleri A.Ş. tarafından faturalar sunulduğu ve karşılaştırma buna göre yapılmış olduğu, d) İstihkak iddia eden üçüncü kişi şirket ile borçlu şirket arasında ticari ilişki bulunmadığı, e) Haczedilen mahcuzların toplam değeri 37.450,00 TL olduğu,
2- Organik bağ: Kurucular ve ortaklık yapısına göre, istihkak iddia eden üçüncü kişi şirket ile borçlu şirket arasında danışıklı işlemler yapılmadığı ve organik bir bağ olduğunu gösteren kanıt ve belirtiler olmadığı" tespit edilmiş olup duruşma 06/06/2024 günü, saat 11:20'de yapılacaktır.
Bilirkişi raporuna HMK2nın 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr            Basın No: ILN01993556