• DOLAR 32.584
  • EURO 34.689
  • ALTIN 2526.988
  • ...
7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/225902

 

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Başıbüyük Mah. Hastane Yolu Sk. No:3 34854 MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164214200 - 2164214140
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H. İlgili Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ilgili depo biriminin sipariş tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren İşe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H. Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını belgelemeleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur. İhaleye katılan istekliler, teklifleri ekinde teklif ettikleri ürünün TITUBB sisteminin kayıtlı ve onaylı Tıbbi Cihaz/ürün olduğunu belgeleyecek ve teklif vermiş olduğu her ürünün UBB barkod numaralarının SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR? ibareli çıktısını ihale dosyasında sunacaktır.-ÜTS'ye kayıtlı olduklarını belgelemeleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur.-Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını sunmalıdır.
-Teknik Şartname Uygunluk Belgesi sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tedarik edilecek malların numunelerini veya kataloglarını İhale tarih ve saatinden sonra idarenin yazılı talebinden sonra teslim edecektir. Firmalar, numunelerinin adını açıkça belirten kutu/koli içinde, malzemelerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve herbir numunenin üzerinde firma adı,kalem numarası ve malzeme adı yazılı etiketlenmiş olarak ihale komisyonuna teslim edilecektir. Teslim alınan numuneler için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilecektir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
ÜTS Kayıt Belgeleri Teknik Şartname Maddeleri Gereğince
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesini İdari Şartnamenin 7.5.3.4 maddesi Gereği
Teknik Şartname Uygunluk Belgesi Teknik Şartname Gereği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr            Basın No: ILN01991407