• DOLAR 32.662
  • EURO 34.857
  • ALTIN 2510.825
  • ...
ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


MOBİL ATIK GETİRME ARACI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/227869

 

1-İdarenin
a) Adı : FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 34000 FATİH FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124531453 - 2124531470
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MOBİL ATIK GETİRME ARACI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET MOBİL ATIK GETİRME ARACI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Mobil Atık Getirme Aracı Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren 15 Takvim günü içinde Fatih Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sahasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Mal Kabul Komisyonu tarafından Anahtar Teslimi olarak alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Mobil Atık Getirme Araçları kabul tarihinden itibaren 24 ay garanti süresi veya 100.000 km garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi boyunca alınan araç arıza oluşması halinde arızalar markasına ait resmi yetkili servis tarafından garanti kapsamında yapılması zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr            Basın No: ILN01990726