• DOLAR 28.922
  • EURO 31.485
  • ALTIN 1923.55
  • ...
Dikkat son 2 gün! Belediye 20 memur alımı yapacak! Lise, Ön lisans ve Lisans...
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanlığı'na 20 memur alımı yapılacak.

Yapılacak olan memur alımında bazı şartlar aranırken adayların en az Lise, Ön lisans ve Lisans mezunu olma şartı da aranıyor. Evrakların en geç 20.09.2023 tarihinde teslim edilmesi gerekiyor.

Aranan Şartlar Neler?

İlanda belirtilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını alması gerekiyor.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL SARTLARI:
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 40'ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya
askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni
sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
www.yahsihan.bel.tr temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten
alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu
bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi
gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18/09/2023-20/09/2023 tarihleri arasında (yapılacak
başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında olması şartıyla), Yahşihan
Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)
a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@yahsihan.bel.tr mail adresine başvuru
yapabileceklerdir,
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirmesini müteakip 26/09/2023 tarihinde Belediyemizin
www.yahsihan.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun İletişim
bilgileri bölümünde belinmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Yahşihan Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 02/10/2023 günü saat 09.00’da başlamak üzere Emirler Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki Yahşihan Belediye Başkanlığı –
KIRIKKALE adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi
günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları
Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden
ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden (www.yahsihan.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama haklana sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan detayları için tıklayınız...

Bu haberler de ilginizi çekebilir