• DOLAR 8.322
 • EURO 10.105
 • ALTIN 490.418
 • ...
Resmi Gazete’de yayımlandı İMAM ŞAFİİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULDU

Resmi Gazete’nin 18.04.2021’de yayımlanan sayısına göre ‘Dicle Üniversitesi bünyesinde ‘Dicle Üniversitesi İmam Şâfiî Ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ kuruldu. Duyuruda araştırma merkezinin amacı, “Şâfiî mezhebi kurucusu İmam Şâfiî ve Şâfiî mezhebi eksenli ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak” olarak açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ilgili kısmı şu şekilde:

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İMAM ŞÂFİÎ VE ŞÂFİÎLİK ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İŞAMER): İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurul

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilim, fikir, ahlâk, tarih, kültür, edebiyat ve benzeri alanlarda Şâfiî mezhebi kurucusu İmam Şâfiî ve Şâfiî mezhebi eksenli ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Bünyesindeki kütüphaneyi araştırmacıların istifadesine açık tutmak.
 2. b) Merkezin amacı doğrultusunda her türlü yayın yapmak.
 3. c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kısa süreli eğitim, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ç) Araştırma grupları oluşturarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal projeler yapmak.

 1. d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek.
 2. e) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Merkezin amacı doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek.
 3. c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

 1. d) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.
 2. e) Merkezin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.
 3. f) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.
 4. g) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 1. a) Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet etmek.
 2. b) Yönetim Kurulu toplantısında Kurulun sekreterliğini yapmak.
 3. c) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir