• DOLAR 5.754
  • EURO 6.341
  • ALTIN 272.33
  • ...
AK Parti Meclis'e sundu! Tapuda yeni dönem...

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve  bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 
 
Teklifle, Tapu Kanunu'na eklenen fıkrayla, taşınmaz mülkiyetinin  devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt  dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler  tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.  Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler  nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi  hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu  gösteren tebligat yapılacak.  Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme  yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak. Tebliğ  tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde  düzeltme işlemi yapılacak. Bu süre içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce  hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı  tebliğden itibaren altmış gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği  ilgilisine bildirilecek.
 
Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve  kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor. Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz  bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Kat mülkiyetine tabi  yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok  bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı  harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik  rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu  müdürlüğüne sunulacak.
 
 Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm  numaralarının düzeltilebilmesi için; lisanslı harita ve kadastro bürosu veya  kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor  tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının  muvafakati aranacak. İmar Kanunu'na eklenen maddeyle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve  Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı  dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve  civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. Maddenin gerekçesinde, valilikler veya belediyeler tarafından plan  gerektirmeyen yapılar için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu kapsamında  tarım dışı amaçla kullanım izni alınmaksızın ruhsat verildiği tespit edildiği  aktarılarak, izin alınma zorunluluğunun İmar Kanunu'na da dercedildiği  belirtildi.
 
  
 Geçici de olsa yapıya izin verilmeyecek
 
Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında  düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar; ilgisine göre  Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya  satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu  mülkiyetine geçirilecek.  Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet  yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer  alanlarda; alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde  ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun  özel tesis yapılabilecek. İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda  geçici de olsa yapı yapılmasına izin verilmeyecek.
Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek. Bu alanlar beş  yıllık imar programı süresi içinde, kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak;  bu süre en fazla bir yıl uzatılabilecek.  Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz  devretmeleri durumunda, idare, devir işlemlerini bedel almaksızın  gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu işlemler için parsel maliklerinden hiçbir  vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel  alınmayacak.  İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak  öncelikle parselasyon planının yapılması esas olacak. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon  planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.
Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya  tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması gerekecek.
 
Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde;  maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi  aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren 3 ay içerisinde  maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde, resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem  yapmaya ilgili idare yetkili olacak.
 
  
Teklifle düzenleme ortaklık paylarına ilişkin alan, usul ve esaslar  yeniden belirleniyor. Buna göre düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi  tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk  bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  öğretime yönelik eğitim tesis alanları, SağlıkBakanlığına bağlı sağlık tesis  alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları,  otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı,  mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis  yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan  parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşacak.
 
  
 Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi  alanları Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak. Herhangi bir parselden  bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacak. Ancak imar planı kararı  ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden,  uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk  uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını yüzde 45'e kadar tamamlamak üzere  ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek.
 
Belediye veya valiliğin parselasyon planlarını, imar planlarının  kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapması ve onaylaması esas olacak.  Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve  işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumlu olacak.
 
Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı  alınamadığı hallerde, bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için  yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülecek.
 
Bedel takdiri, bedel tespiti esasları gözetilerek Sermaye Piyasası  Kanunu'na göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare  takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilecek. Tespit edilen bedel,  tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek.
 
Tespit ve ilan edilen bedel, yeniden değerleme oranında güncellenmek  suretiyle ödenmedikçe devir yapılamayacak ve yapı ruhsatı verilemeyecek. Bedelin  tamamen ödenmesi halinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin  edilecek. Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller, öncelikle  düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, bu mümkün olmuyor ise en  yakınındaki eşdeğer alandan verilecek.Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü  karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler, hisse  sahiplerinin muvafakati halinde veya fiili kullanım esasına göre müstakil hale  getirilebilecek.Uygulama imar planında hüküm bulunmaması halinde yönetmelikte  belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamayacak.
Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve  yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek.  Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça yönetmelikle belirlenecektir.
 
Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda  yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il  tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan  yapılabilecek.
Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen,  sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu olacak. Etüt ve projelerinin  inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait  olacak. Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakati, araç giriş ve  çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idaresinden izin alınmak kaydıyla,  zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı  kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilecek.
 
Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede  tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların  sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde  tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan  idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilecek. Tebligat varakası,  tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında binada  ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak.
 
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece  belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan  kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya  valilikçe yapılacak. Yapılan masraf yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil  edilecek.  İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sınırı,  hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale  gelen, veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış  parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalar ile  çözümü mümkün olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
Belirlenen alanlarda her türlü iyileştirme, iş ve işlemler ile  tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ile hak  sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde bakanlık yetkili olacak. Uygulamaya  ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.
 
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Tapu  Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre Yapı  Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2019  tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.
 Bu gelirler hakkında Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi  ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili  maddelerindeki hükümler uygulanmayacak.
Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına  Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin  Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu  belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli  alınmayacak.
 
 Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen  kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için  ecrimisil alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek ve satış  tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup  edilecek. Bu tutardan fazlası iade edilmeyecek.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı  bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım  arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak.
 
Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde  1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde,  güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak  güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.
Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 yıl aralıksız olarak tarımsal  amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine  adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade  edilecek.
 
 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer  Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye  intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık  birim maliyet bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanacak. İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere  köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve  Yaylacık köylerinin eski köyyerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç  Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların 7.000  metrekareye kadar olan kısmı; 19 Temmuz 2003 tarihinden önce kullanılıyor olması  ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar  idareye başvuruda bulunulması halinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni  haleflerine doğrudan satılabilecek.
 
Satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı,  uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda Orman Köylülerinin Kalkınmalarının  Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin  Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu'nun,  Hazireye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.
 
Teklifle, kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan, diğer turizm  tesislerine oranla toplam yatırım ve işletme maliyeti daha düşük ve yatırımın  geri dönüş süresi daha az olan kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin  tahsis yapılmasına ilişkin süre, uzatılan süreler dahil toplam 20 yıl olarak  yeniden düzenleniyor.Türk Medeni Kanunu'nun, ipoteğin terkinini isteme hakkına ilişkin  düzenlemesinde yapılan değişiklikle, ipotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin  bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra ve İflas  Kanunu'na göre şerh konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu  müdürlüğünce terkin edilecek.
 
Bu düzenleme, kanun yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
 
Belediye Kanunu uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanları  içerisinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait olup harca esas  değer üzerinden  belediyelere devredilen gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca  kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı alındığı tarihten itibaren ecrimisil  tahakkuk ettirilmeyecek ve tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek.  Tahsil edilenler ise iade edilecek.
  Teklifle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na eklenen geçici  maddenin yürürlük tarihinden önce belirlenen ve onaylı köy veya mezraların  yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilecek.2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle  satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar  başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi  verilebilecek.
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman  Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım  Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'na eklenen geçici madde ile başvuru ve ödeme  süreleri uzatılıyor.
 Buna göre, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım  arazilerinin satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru  süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde  ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen  taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,16 Aralık 2019  tarihine kadar uzatılıyor. Süresi içinde başvuru yapılmayan taşınmazların satış bedeli, 2/B  taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazileri için kanunda belirtilen başvuru  sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden ve ödeme yapmak  amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE aylık değişim  oranları toplamında artırılarak hesaplanacak. Süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresinin  uzatılmasından yararlanabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde  50'sinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekecek. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden  fazlasını vadesinde ödemeyenlerin düzenlemeden yararlanabilmesi için vadesi  geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise  yüzde 50'sinin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.
 
  Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıların sicilinde bulunan haklar ve  şerhler, yapının yıkılmasından sonra hisseler üzerinde devam edecek. Bu haklar ve  şerhler, dönüşüm uygulamasında tapuda yapılacak işlemler için engel teşkil  etmeyecek.
 
Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında  belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın yalnızca söz konusu haklar  ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam  ettirilecek. Bu düzenlemeyle alacaklı olanların herhangi bir zarara uğramamasının  sağlanması hedefleniyor.
Dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazların dönüşüm uygulamaları için  yapım işini üstlenen müteahhide devredilmesi durumunda, müteahhidin üçüncü  kişilere olan borçları nedeniyle bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir  uygulanamayacak.
Yapım işine başlanılmasından itibaren 6 ay içinde kat irtifakının  kurulmaması durumunda, bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanacak.Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel  kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, yapım işini üstlenen müteahhitlerin  payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve  idarenin iznine göre yapılabilecek.
Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin  verilmesi için idareye müracaat edecek. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı  denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek ve  bu oranın yüzde 10'u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin  satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma  oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin  muvafakatı gerekecek.
 
 Maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı
 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra 1  yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamışsa veya yapım işi belirli bir  seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa,  sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki  çoğunluğuyla karar alınabilecek. Bu kararla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak, yeni yapının  yapım işine başlanılıp başlanılmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini  gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti  istenecek.
Belirtilen durumların tespiti halinde müteahhite 30 gün süre verilerek  işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bittiği  tarihte sözleşmelerin resen feshedileceği bildirilecek.
 Buna rağmen işe başlanılmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca  ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük sürenin bittiği tarihte hak sahipleri  ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın  resen feshedilmiş sayılacak.
Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira  yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla  kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi,  yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski  bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve  ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen  yapılabilecek.
 
Riskli yapıların listesi kapılarına asılacak
 
Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına  asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti  işlemi bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak.
Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince  2 gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içinde teknik heyetler  tarafından incelenip karara bağlanacak. 
 
Yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen süre içinde tahliye  edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda,  kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve  yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de  yardımıyla yapılabilecek.
 
Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu  kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dahil bütün tapu ve  kadastro işlemleri; yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve  işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve  ilgililerin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne  göre yapılacak. 
 
Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait  taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete  tabi diğer bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Hazine adına tescil  olacak.
Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenecek  ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri  yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulacak. Uygulama yapılacak alan sınırları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili  daha önce imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı  inşaat sözleşmeleri, bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin  muvafakatı aranmaksızın, uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılacak.

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir