• DOLAR 5,3089
  • EURO 6,0005
  • ALTIN 226,250
  • ...
4. Kategori `Deneme Siyer Sınavı` cevapları

MEHMET DEMİR – DOĞRUHABER

İşte merakla beklenen deneme siyer sınavı 4. Kategori sorularının cevapları

Doğruhaber mobil uygulamasını Play Store ve Apple Store'den hemen indirebilirsiniz.

PLAY STORE:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogrumedya.dogruhaber

İTUNES STORE:

https://itunes.apple.com/us/app/id1273419619

DENEME SİYER SINAVI CEVAP ANAHTARI 4. KATEGORİ (yetişkinler için)

1. A
2. E
3. D
4. B
5. E
6. C
7. B
8. E
9. E
10. E
11. B
12. D
13. A
14. C
15. B
16. E
17. C
18. D
19. A
20. E 

4. Kategoride çıkan sorular.

4. KATEGORİ (YETİŞKİN)

1- "Kureyşlilerin Allah'ın kızları olarak nitelendirip taptıkları meşhur üç tane putları vardı

     ........... putu Taif'teydi.

     ........... putu Mekke ile Medine arasında bir yerdeydi.

     ............ putu Kâbe'deydi."

  yukarıdaki boş olan alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli?

A) Lat - Menat - Hubel

B) Menat - Hubel - Lat

C) Lat - Hubel – Menat

D) Manat - Lat – Hubel

E) Lat - Menat - Hubel

2- Hulf-ul Fudul olayının meydana gelme süreci hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ficar savaşında sonra Mekke'de insanların mal can ve ırz emniyeti kalmadı.

B) Yemen'in Zebit kabilesinde bir tüccar hem ticaret hem de umre için Mekke'ye gelir

C) Mallarını As b. Vail'e satmasına rağmen parasını alamaz.

D) Kendisine yardımcı herhangi birini bulamadığında Ebu Kubeys tepesine çıkıp uğradığı haksızlığı haykırır.

E) Peygamber Efendimizin (sav) amcasının girişimiyle Zubeyir bin Abdulmutalib'in evinde toplanılarak Hulf-ul fudul antlaşması yapılır.

3-Habeşistan'a hicret eden sahabeleri Mekke'ye geri getirmek için Kureyşli müşrikler hangi iki elçiyi Necaşi'ye gönderirler?

A) Abdullah bin Revaha - Amr bin as

B) As bin Vail -Abdullah bin Revaha

C) Ned bin Haris - As bin Vail

D) Amr bin as - Ned bin Haris

E) Abdullah bin Revaha - Velid bin Muğire

4-Aşağıdakilerden hangisi "Hakka karşı propaganda savaşında" Mekkeli müşriklerin başvurduğu yöntemlerden biri değildir?

A) Yalan iftira

B) Kur'an'ı araştıracak bir heyet oluşturup Kur'an'la mücadele etmek

C) Kur'an'a karşı alternatif arayışlar

D) Kur'an'ın yasaklanması

E) İslam ile insanlar arasında inşa edilen duvarlar

5- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizi (sav) davasından vazgeçirmek için Mekkeli müşriklerin teklif ettikleri arasında yer almaz?

A) Eğer amacın mal mülk kazanmak ise seni zengin edelim

B)Eğer şan şeref arıyorsan seni efendimiz yapalım.

C) Eğer kral olmak istiyorsan seni kral yapalım

D)Eğer cinlerin tesiri altındaysan seni iyileştirelim

E) Eğer güzellik arıyorsan en güzel kızımızla evlendirelim.

6-Risaletin onuncu senesine "Hüzün yılı" denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşriklerin işkencesi

B) Müslümanların verdikleri şehitler

C) Peygamberimizin(sav) sevdiklerini yitirmesi

D) Davanın önündeki engellerin çoğalması

E) Boykot ile çekilen çileler acılar

7- Resulullah(sav) ile Hz. Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde kendilerine kılavuzluk eden kişinin ismi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Amir bin Fuheyre

B) Abdullah bin Ukayrıt

C) Kulsum bin Hidm

D) Sad bin Heyseme

E) Sureka

8- "Risaletin on birinci yılıydı, hac mevsiminde Peygamber Efendimiz (sav) Mina ile Mekke arasında Akabe denilen yerde altı kişilik bir grupla karşılaşır, onlara selam verdikten sonra

  -Kimsiniz?

  -Hazreç kabilesindeniz

  -Sizler Yahudilerin dost ve müttefiki misiniz?

  -Evet

  -Sizinle biraz konuşmam için oturur musunuz dedi. O grup bu teklifi kabul etti. Peygamber Efendimiz(sav) onlara Kur'an'dan ayetler okudu"

Aşağıdakilerden hangisi bu altı kişilik grup arasında yer almaz?

A) Avf b. Haris

B) Rafi b. Malik

C) Ukbe b. Amir

D) Kutbe b. Amr

E) Zekvan b. Hais

9- Medine vesikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Medine İslam devletinin ilk anayasasıdır

B) Bu vesika ile farklı unsur ve toplumlardan oluşan bir devlet yapısı ortaya çıktı.

C) Medine'deki Muhacir, Ensar, müşrik ve Yahudilerin ortak bir anayasası hükmündedir.

D) Medine'deki farklı unsurlar arasındaki anlaşmazlığın çözüm mercii Peygamber Efendimiz(sav)'dir

E) Zina, içki, haksızlığın giderilmesi gibi toplumsal hayatı şekillendiren kuralları içinde bulundurmaktadır

10. Mus'ab bin Umeyr'in, aşağıdaki surelerden hangisinin baş tarafını okuması üzerine, kabilesinin reisi konumunda olan Sa'd bin Muaz etkilenerek Müslüman olmuştur?

A) Kıyamet suresi

B) Müddessir suresi

C) Fussilet suresi

D) Vakıa suresi

E) Zuhruf suresi

11. “Allah'ım! Başarı sadece Ahiret başarısıdır.

Allah'ım! Muhacir ve Ensar Müslümanları bağışla!...”

Bu dua Peygamber Efendimiz (sav) tarafından hangi önemli olay esnasında yapılmıştır?

A) Hicret esnasında

B) Mescid-i Nebi'nin inşa sürecinde

C) Bedir Savaşı esnasında

D) Abdullah bin Selam Müslüman olduğu zaman

E) Medine Vesikası hazırlanırken

12. Peygamber Efendimiz(sav) ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?

A) Mekke'de

B) Medine'de

C) Taif'te

D) Ranuna Vadisi'nde

E) Bedir civarında

13. Resulullah (sav) onları iman etmeye çağırınca: “Dediler ki: ‘Bizim kalplerimiz örtülüdür.' Hayır: Allah, inkârlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder.” (Bakara-88)

Yukarıdaki ayet hangi kavim hakkında nazil olmuştur?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Mekkeli Müşrikler

D) Mecusiler

E) Sabiiler

14. I. Zilkade

II. Zilhicce

III. Muharrem

IV. Recep

Bu aylardan, birbiri ardınca gelerek hac ve ticaret ayları olarak kabul edilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A) I ve II   

B) II-III ve IV

C) I-II ve III

D) I-III ve IV

E) III ve IV

15. Ashaptan bir grup Daru'l Erkam'da toplanmış, İslam'ın mesajının Kureyş'e ulaşması için çare arayışındaydılar. Nihayetinde, “Toplu halde oldukları bir sırada aralarına girip Kur'an'ı yüksek sesle okursak Kur'an'ı daha iyi duymalarına vesile oluruz” kararına vardılar.  Bu görevi her ne kadar ailesi geniş ve kuvvetli birinin yapması daha iyi olur dedilerse de, içlerinden biri ‘muhafızım Allah'tır' diyerek müşriklerin arasında Kur'an okumak için ısrar etti.

Müşrikler arasında Kur'an-ı Kerim-i açıktan okuyan sahabe ve okuduğu sure aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Said Bin Zeyd- Rahman Suresi

B) Abdullah Bin Mesud -Rahman Suresi

C) Said Bin Zeyd -Taha suresi

D) Abdullah Bin Mesud- Yasin Suresi

E) Bilal-i Habeş -Furkan Suresi

16. Hz. Ömer, Hz. Muhammed'i(sav) öldürmek için çıktığı yolda eniştesinin evinde kendisine okunan Kur'an'ın ebedi ve edebi belagati karşısında şaşkına dönmüştü. Kur'an'da bir surenin ayeti okununca “Bu ne güzel, bu ne şerefli, ne haşmetli bir kelam! Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olamaz!” dedi.

Yukarıdaki paragrafa göre Hz. Ömer hangi ayet karşısında bu sözleri söylemiştir?

A) De ki, ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

B) Yoksa siz, sizden önce geçenlerin başlarına gelenin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız.

C) Hem siz, hem de Allah'tan başka taptıklarınız hepiniz cehennem odunusunuz, siz hep beraber cehenneme gireceksiniz.

D) Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

E) Şüphesiz Ben, Ben Allah'ım: Benden başka ilah yoktur. Bana ibadet et ve Beni zikretmek için namaz kıl.

17. ‘'Ya Rabbi kimsesizliğimi, çaresizliğimi ve insanların gözlerinde küçük düşürülüşümü sana arz ediyor ve sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Sen zayıfların Rabb'isin. Sen benim Rabb'imsin. Beni kimlere teslim ediyorsun? Bana sert davranan yabancılara mı? Bana güç yetirme imkanı verdiğin düşmanımın ellerine mi beni terk ediyorsun? Allah'ım eğer sen bana dargın değilsen bütün eziyet ve işkenceler benim için önemli değil…''

Resulullah (sav) yukarıdaki bu duayı ne zaman yapmıştır?

A)Boykot yıllarında

B) Ebu Talib ve Hz. Hatice'nin vefatından sonra

C) Taif dönüşünde

D) Uhud Savaşı'nda

E) Hendek Savaşı'nda

18.  Andolsun siz güçsüz iken, Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. O halde …………..Ali İmran Suresi, 123. ayetin devamı aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

A) O'na şükredin,

B) hamd ile tesbih edip mağfiret dileyin,

C)  haddi aşmayın,

D) Allah'tan sakının ki O'na şükür edebilesiniz,

E) hamd O'na aittir.

19.  Musab Bin Umeyr Mekke'nin zengin ailelerinden birine mensuptu. Dünya nimetlerinden istediği her şeye ulaşabiliyordu. Kalbinin derinliklerinde gaflete kurban gitmeyen doğruyu ve hakikati arayan bir kıvılcım bulunduğundan İslami Davet ile karşılaştığında tereddüt etmeden kabul etti. Kabullenmenin ve inanmanın ağır bedelleri vardır, imanını gizlemek zorunda kalmıştı, uyanıklığı ve kurnazlığı ile tanınan amcasının oğlu Musab'ın hareketlerinden şüphelenmişti. Sözü edilen amcasının oğlu aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Osman bin Talha

B) Talha Bin Ubeydullah

C) Sad bin Ubade

D) Ubade bin samit

E) Ebu Aziz bin Umeyr

20. Allah Teâla, Risalet'inden önce uzunca bir zaman resulünü değişik alanlarda farklı aşamalardan geçirerek yükleneceği büyük ve ağır yüke hazırlamıştır. Beklenen gün geldiğinde Cebrail(as) Resulullah'ın(sav), Allah resulü olduğunu müjdeledi. Ancak Cebrail'in(as) Hira Mağarası'na ilk gün gelişinden sonra bir müddet vahiy kesilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi vahyin bir süreliğine kesilmesinin hikmetlerindendir?

A) Resulullah'ın(sav) vahye olan ihtiyacının artması

B) Resulullah'ın(sav) kendi sözleri olmadığının anlaşılması

C) İnsanlar istediğinde değil Allah istediğinde olayların vuku bulduğunun anlaşılması

D) Resulullah'ın(sav) yoğun olarak vahiy almaya gücünün yetmemesi

E) Vahyin tedrici olarak gönderilip peyderpey indirilmesi

Diğer kategorilere ait soru ve cevaplar

1. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

1. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı' cevapları

2. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

2. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı' cevapları

3. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

4. Kategori `Deneme Siyer Sınavı` Soruları

4. Kategori 'Deneme Siyer Sınavı' cevapları

3. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

3. Kategori 'Deneme Siyer Sınavı' cevapları

 

 

Bu haberler de ilginizi çekebilir