• DOLAR 5,6862
  • EURO 6,2844
  • ALTIN 274,582
  • ...
İş Sağlığı ve Güvenlik Tasarısı TBMM`de

TBMM - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde mevzuat ve teknik gelişmeleri gözönünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek.

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumlu olacak.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama,  göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri yakın ve hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine bildirilecek. Bildirim yapmadığı tespit  edilen  işyeri  hekimi  ve  iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, tekrarında  ise 6 ay süreyle  askıya  alınacak.

Bu  bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemeyecek ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacak. Aksi  takdirde işveren  hakkında  bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecek. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklı olacak.

"Durdurulma kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak"

İşveren; yükümlülüklerini  yerine getirmeyen  işçilere yazılı olarak  hatırlatma yapacak; tekrarı  halinde ise bu durum haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı doğuracak.

Tasarıyla, kontrol ve denetimler için görevlendirilen personele ödenecek harcırah miktarı yeniden düzenleniyor.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.

İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İşyerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.

Takip sistemi 2016'da başlayacak

İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin yaptırımlar, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak.

Caydırıcılık açısından işyerlerine uygulanacak idari para cezalarının miktarları, işyerlerinin yer aldığı tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gözönünde bulundurularak belirleniyor.

Çalışanlarına standartlara uygun olmayan veya CE belgesi taşımayan kişisel koruyucu donanım kullandıran işverenlere; acil durdurmayı gerektirecek eksikliklerin bulunması halinde işverenlere, yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere idari para cezası getiriliyor. Takip sistemi kurulmasının yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 olarak belirleniyor.

Uygulanacak idari para cezaları, Bakanlık tarafından çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.

Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenecek.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme  ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin  (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin süreler, ikişer yıl uzatılıyor.

İş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların hakları saklı olacak.

Yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük idari para cezası uygulanmayacak; verilen süre içerisinde gereğini yapmayan işverenlere idari para cezası uygulanacak.

Üçüncü çocuk için yüzde 10

Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak. Böylece, evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu  bir çalışan, asgari ücret üzerinden gelir vergisi oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilecek.

Mezunları iş güvenliği uzmanı olabilen fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği  dersleri zorunlu olarak okutulacak.

Kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen yargı kararları gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin tahsilinde faizden vazgeçilecek.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, standardı yayımlanan ve tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren sekiz ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Bu kişileri çalıştıranlara her bir çalışan için 1000 lira idari para cezası verilecek.

TBMM Başkanlığı'na sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndaki Mali ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uyumlu hale getirilerek, Strateji Geliştirme Dairesi ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıkları olarak yeniden yapılandırılacak.

Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilecek. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. Mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hale getirilecek. Eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanacak.

Tasarıyla Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dönüştürülüyor ve işleyişi yeniden belirleniyor. Buna göre, kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil edilecek. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenecek. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilecek. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda yönetici pozisyonunda çalışmaya, fen ve edebiyat fakültelerinden mezun olma şartı da eklendi. Personel sayısının mevcut pozisyon sayılarının yarısını aşmamak kaydıyla arttırılmasına ve unvanlarda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulu'nun kararı ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca karar verilecek.

Ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonundan elde edilen gelirler, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun gelir kalemlerinden biri olacak.

İş kazalarının azaltılması hedefleniyor

Tasarıyla, nitelikli işgücü istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemelere gidiliyor. Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, standardı yayımlanan ve tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 8 ay sonra tasarıdaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi alanlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

Bu alandaki denetimleri iş müfettişleri gerçekleştirecek. Bu hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 1000 lira idari para cezası verilecek. Bu cezalar tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta gerekli düzenlemeler, tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 8 ay içinde yapılacak.

Tasarıyla oluşturulacak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda 107 kadro ihdas edilecek.

Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle Resmi Gazete'nin yayımı ve ilanlarında değişikliğe gidiliyor.

Resmi Gazete basılı olarak ve internet ortamında yayımlanacak. İnternet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile basılı nüsha arasında farklılık olması halinde basılı nüsha esas alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanlar, sadece internet ortamında duyurulacak.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları Anayasa'ya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemekle görevli olacak.

Kamu idarelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan uygun görüş alma yükümlülüğü 11 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle brüt asgari ücret tutarında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacak.

TBMM Başkanlığı'jna sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Tasarısı'na göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü  Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek de yer alacak.

İş  Sağlığı  ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü" adı "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı" olarak değiştirilecek.

İmar Kanunu'na, eklenecek "şantiye şefi", konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi  adına yöneterek uygulayan veya uygulatan, tekniker, teknik öğretmen, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personel olarak tanımlanacak.

Aynı kanunda yer alan, "Yapıya ilişkin bilgiler, ilgili idarece, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirilir" ibaresi yürürlükten kaldırılacak.

Hangi şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı görevini yürüteceğinin tespit edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Bakanlık yetkili olacak.

İş kazası meydana gelmeyen iş yerlerine teşvik

Tehlikeli  ve  çok  tehlikeli   işlerden  olup,  Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda  başarılı  olan  kişilerin  31 Aralık 2017  tarihine  kadar  belge  masrafı  ile  sınav  ücreti İşsizlik Sigortası Fonu'nda karşılanacak.

1 Ocak 2018  tarihinden  31 Aralık 2019 tarihine kadar ise  belge  masrafı  ile  sınav  ücretinin  yarısı fondan karşılanacak.

Fondan  karşılanacak  sınav  ücreti,  brüt asgari  ücretin  yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla belirlenecek. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecek.

İş Sağlığı  ve  Güvenliği  Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10'dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası  işveren  payı, teşvik  olarak  bir sonraki  takvim  yılından  geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 alınacak. Ölümlü iş kazası meydana gelmesi halinde ise aynı şartlara tabi olmak üzere yüzde 3 olarak alınacak.

İş  kazasını  bildirmeyen işverene verilecek para cezası 10 kat artırılarak uygulanacak. Söz konusu işveren, daha önce yararlandığı teşvikleri faizi ile geri verecek ve 5 yıl boyunca teşvikten yararlanamayacak.

Ermenek'teki maden ocağı kazası

Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle brüt asgari ücret tutarında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacak. Bu ödemelerde vergi kesintisi yapılmayacak.

Aynca,  aynı mevkide faaliyette  bulunan ve bu kanunun yayımı tarihinden önce İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında "işin durdurulması" kararı gereği kapalı olan maden iş yerlerinde  çalışan ve sigortalıların ödenmeyen net ücretleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak kaydıyla 6 ayı geçmemek üzere fondan aylık ödenecek. Bu ödemeler  yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilecek.

Ceylanpınar'da kentsel dönüşüm kararı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilecek.

Bu alanda  yer alan ve imar planında eğitim ve sağlık alanına  ayrılanlar  ile  fiilen  kamu  hizmetlerinde   kullanılanlar hariç Hazine'ye  ait  olan  ve kullanıcısı bulunan taşınmazlar, öncelikle kullanıcılarına satılacak ya da ya da talebi halinde Ceylanpınar Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilecek.

Ceylanpınar  Belediyesi'nce  devralınan bu  taşınmazlar;  öncelikle  kullanıcılarına doğrudan  satılacak  ya  da  rayiç  bedeli karşılığında değerlendirilecek. Ceylanpınar Belediyesi'nce satılan taşınmazların satış bedellerinin tamamı, alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılacak. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemeyecek ve  üzerelerinde  üçüncü  kişiler   lehine   herhangi   bir  sınırlı   ayni  hak  tesis edilemeyecek.

Yapı denetim kuruluşlarının görevleri yeniden düzenleniyor

Yapı denetim  kuruluşları, iş yerinde,  iş sağlığı  ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi  gereken sağlık güvenlik  planına ve onaylanmış yapı projesine uygun olarak çalışmaları yapıldığını denetlemek,  iş sağlığı  ve güvenliği  yönünden  gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmekle görevlendirilecek.

Yapı denetim kuruluşları, iş yerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına  ve onaylanmış   yapı   projesine   uygun   olarak   çalışmaların  yapıldığını denetleyecek ve  gerekli  tedbirlerin  alınması  için  yapı  müteahhidini  yazılı  olarak  uyaracak. Uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğüne bildirecek.

İzin belgeleri iptal edilebilecek

Denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetim kuruluşlarına, tespite konu olan yapının, yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50'si arasında ceza uygulanacak.

Yapı denetim kuruluşuna  son bir yıl içinde 3 defa idari para cezası uygulanması halinde bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilecek.

Üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza  vermeyi gerektiren bir fiillin işlenmesi halinde söz konusu yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilebilecek.

Yapı denetim kuruluşunda  görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislere İl Yapı Denetim Komisyonu'nun  teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce  5 bin lira ceza uygulanacak.

Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları, ceza süresi içinde; faaliyete  son verme  cezası  alan  yapı denetim  kuruluşunun  ortakları  ise, üç yıl süre  içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacak ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri de iptal edilebilecek

Yapı denetim kuruluşuna  üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonu'nun kararı ile iptal edilecek. Söz konusu denetçi mimar ve denetçi mühendisler, 3 yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacak.

Yapı denetim kuruluşuna  3 defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, 3 yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda  idari veya teknik bir görev alamayacak.

Mevzuata uygun çalışmadığı tespit edilen laboratuvar kuruluşuna uyarı cezası ile 5 ile 10 bin lira arasında değişen para cezası uygulanacak.

Üçüncü defa aynı cezaları gerektiren fiillerin işlendiği laboratuvarlar için bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek. Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi halinde ise kuruluşun sözleşmesi feshedilebilecek.

Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden sigortalı  ve  hak sahiplerine sağlanan imkanlar, Ermenek'te hayatını kaybedenler için de tanınacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler de yer alacak. Düzenlemeyle, ihaleli işlerde, iş sağlığı ve güvenliğine  dair yükümlülüklerin ihale öncesinde belirlenerek, işverenlerin iş sağlığı, güvenliği yükümlülüklerini  de maliyet unsuru olarak hesaba katmaları, tekliflerinde dikkate almaları amaçlanıyor.

"Uzaktan çalışma" tanımlanıyor

İş Kanunu'ndaki, "Çağrı üzerine çalışma" şeklindeki madde başlığı, "Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma" şeklinde değiştiriliyor.

Tasarı, uygulamada var olan ancak yasal dayanağı bulunmayan uzaktan çalışma  kavramını,  "işverenin  belirlediği  mal veya  hizmeti  üretmek amacıyla işçinin işyeri dışında, iş edimini yerine getirdiği yazılı sözleşmeye dayalı iş ilişkisi" olarak tanımlanıyor.

Uzaktan çalışmada, işçilerin çalıştıkları  gün ve saatler, işveren tarafından onaylanan günlük puantaj cetvellerine kaydedilecek. İşin emsal işçi tarafından yapılabileceği süreye ilişkin bir hesaplama, sözleşmeye eklenecek.

İşveren, işçinin yürütmekte olduğu işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda işçiyi bilgilendirecek.

Maden işçilerinin çalışma saatleri

Çalışma süresinden sayılan haller dahil, yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100'den az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenecek.

Çalışma  süresinden  sayılan  haller dahil,  yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok 7,5  saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat olacak. Düzenlemeyle, bu işçilere 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz  en  az 48  saat  hafta  tatili  sağlanması amaçlanıyor. "Yer altındaki çalışma süresi" ibaresini, "çalışma süresi" olarak değiştiren maddeyle, haftalık 37,5 saati, yer üstünde 45 saate tamamlatma imkanı ortadan kaldırılıyor.

Evlenmede, eşin doğumunda, evlat edinmede 3 gün izin

Tasarı, işçilerin eşlerinin  doğum yapması, aile bireylerinin ölümü  gibi durumlar verilecek mazeret iznine de açıklık getiriyor. Buna göre, işçiye, evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün ücretli izin verilir.

İşçiler, en az yüzde 70 oranında engelli  veya süreğen  hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuyla ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin alabilecek.

Sandıkların devir tarihini Bakanlar Kurulu belirleyecek

Tasarı, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir tarihini  belirleme yetkisini  Bakanlar Kurulu'na veriyor. Buna göre, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Ermenek'e de aynı imkanlar

Soma'da 13 Mayıs'ta meydana gelen maden kazası  sonrası  hayatını  kaybeden  sigortalı  ve  hak sahiplerine  sağlanan  imkanlar, 28 Ekim'de Karaman'ın Ermenek  ilçesinde  meydana  gelen  maden  kazasında hayatını kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine de sağlanacak.

Faaliyet izni kaldırılan  yönetim  ve  denetimi  TMSF'ye devredilen  ya  da doğrudan  iflasına  karar  verilen  bankalar,  bu  bankaların hakim  ortakları, yönetim  ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketler ve ilgili kanunlar kapsamında bankanın fona olan borcundan sorumlu tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında iflas kararı verilmiş ve işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin borçlarından, müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunanlardan şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler  ve üst düzey yönetici  veya yetkilileri  hakkında  kurum alacaklarından icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erecek. Yapılan takipler sonlandırılacak,  bu kişiler hakkında uygulan hacizler kaldırılacak.

Tasarıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kalite güvencesinin aynı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denetim Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı kuruluyor. 

AA

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir